Środowisko

Spółka Akcyjna PCC Silicium eksploatuje złoże dewońskich piaskowców kwarcytowych, powstałe ok. 450 milionów lat p.n.e, lokalizowane w Górach Świętokrzyskich w zachodniej części wzniesienia Bukowa Góra.

Budowa geologiczna jest bardzo zróżnicowana pod względem litologicznym. Całe złoże poprzecinane jest serią uskoków poprzecznych, w niektórych warstwach złoża widoczne są odciski fauny morskiej sprzed ok. 450 milionów lat. Z uwagi na ciekawą budowę geologiczną, po zakończeniu eksploatacji część skarp planuje się pozostawić jako odkrywkę geologiczną służąca celom naukowym, edukacyjnym i turystycznym.

Złoże położone jest na terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Wyrobisko górnicze otacza kompleks lasów Pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich, należących do węzła ekologicznego o znaczeniu międzyregionalnym.

Występujące uwarunkowania przyrodnicze sprawiają, że w swojej działalności troszczymy się o zapewnienie funkcjonowania cennych elementów fauny i flory.

Czynimy to poprzez:

  • racjonalnie wyważoną ochronę gruntów leśnych,
  • właściwy dobór rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
  • ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Na terenach otaczających kopalnię nie stwierdzono negatywnych skutków dotychczasowej działalności na środowisko przyrodnicze. Nowa roślinność odtworzona na skutek sukcesji ekologicznej, w miejscach przeobrażonych prowadzoną eksploatacją, doskonale komponuje się z istniejącym otoczeniem lasu . Lokalizacja kopalni nie stanowi również zagrożenia dla cennych gatunków zwierząt związanych z ekosystemami leśnymi. Podjęte działania kompensacji przyrodniczej związane z odtworzeniem dawnej sztolni kopalnianej, stworzyły bezpieczne warunki dla bytowania i zimowania rzadkich gatunków nietoperzy.
Dowodzi to, że nasza działalność nie tworzy bariery ekologicznej dla rozwoju istniejącej biocenozy i pozostaje w symbiozie z otaczającym środowiskiem przyrodniczym.

Podejmujemy także działania związane z ograniczeniem negatywnych wpływów z procesu przeróbczego kruszyw takie jak:

  • redukcja emisji pyłów
  • podejmowanie działań ograniczających hałas emitowany przez urządzenia produkcyjne,
  • racjonalna gospodarka odpadami.