Polityka jakości

Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów zajmuje kluczowe miejsce w naszej działalności.

W 2007 roku został opracowany i wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji który spełnia wymagania norm zharmonizowanych obowiązujących w Unii Europejskiej wynikających z Dyrektywy nr 89/106EEC.

Zakładowa Kontrola Produkcji jest systemem organizacyjnym opisującym wszystkie działania podejmowane przez producenta dla zapewnienia powtarzalnej jakości wyrobów. Podstawą funkcjonowania systemu ZKP jest identyfikacja, opis, doskonalenie, pomiary oraz kontrola procesów zachodzących w organizacji, czemu służą procedury i instrukcje. Została ustanowiona polityka jakości która jest znana, zrozumiała i przestrzegana na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

W styczniu 2008 roku otrzymaliśmy CERTYFIKAT Zakładowej Kontroli Produkcji i prawo do znakowania naszych wyrobów oznaczeniem CE w systemie 2+.

Oferowane przez nas kruszywa posiadają wyniki wstępnych badań typu wykonane przez notyfikowaną jednostkę Unii Europejskiej Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych w Warszawie.

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów jakości wyrobów prowadzona jest przez Zakładowe Laboratorium kruszyw i analiz chemicznych.

Zakres wykonywanych badań kruszyw:

  • oznaczenie składu ziarnowego,

  • oznaczenie kształtu ziaren,

  • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych,
  • oznaczenie jakości pyłów.

Systematyczna kontrola jakości produkowanego kwarcytu przemysłowego, potwierdza, że wyrób ten odpowiada wymaganiom normy BN-74/6761-08. Analizy chemiczne wykonywane są metoda spektrograficzną wg. normy PN-86/ H-04155/09.

Posiadamy Certyfikat Zgodności na tłuczeń kolejowy 31,5/50 mm do stosowania w transporcie szynowym, wydany przez Instytut Kolejnictwa, który jest jednostką akredytowaną przez PCA certyfikującą wyroby.