Zarząd Spółki pod firmą PCC SILICIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zagórzu, adres: Zagórze 92, 26-140 Łączna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114240, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6630002156, REGON 000030923, z kapitałem zakładowym 7.200.000,00 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Zagórze 92, 26-140 Łączna, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Opublikowano w dniu 03 grudnia 2020 r.